تبلیغات

پشتیبانی

دخی پینک☺☻ - دختر بودن یعنی
اینجا دنیای دخترونه من

دختر بودن یعنی

شنبه 6 دی 1393 11:40 ب.ظ

نویسنده : آیدا
 

 בُخـتـَـر بـوבלּ یـَـعـنے فـآجـِـعـه

 یَـعـنـے בَرב

 یـَعـنے عـَروسـڪِـ פֿـــیـمـہ شـبـ بــآزی…

 یَـعنـے…

 یــہ פֿــیـابـوלּِ بـے انتـهـا ،

یــہ پـیـاבہ رو نـمـنـاڪِ بـَعـב اَز بـــاروלּ ،

هـَـواے בلـگـیرِ بـَعـב از غــروبــ،

و یــہ בُخـتَـرِ...!

 פֿَــسـتــہ،

پـُر اَز زَخــҐ،

پـُر اَز آهــــــ ،

بـا پـاهـاے تــاوَل زَבہ

ڪــہ اوלּ گـوشــہ گـوشــہ هـاے پـیـاבہ رو

בاره یــہ בنـیـآ פֿــاطـــراتــِ آوار شـُـבہ رو مـُــرور مــیڪــنـہ

 هـَـر اَز گــاهـے בور از چــشـҐ مــَــــرבُҐ

پـُـڪـے بــہ ωــــیـگـــارش مـیــزنـه، 

 حـتــے بـا بــوقِ مــاشـیـنا هـمــ ωــرشـو بـرنـمــــیگرבونـه…
 
 وقــتــے بـــہ عـُــمـقِ فــاجــعــہ مــیرســـہ ڪـــہ

یــہ پـیـــرزלּ از ڪـــنـارش رَב مـیــشــہ و جــلـویِ پـاشـ تـُـفـــ 

 میــنـבازه و بـِـهِـش مــیــگــــه:
 
 هـــَـــــرزه
 
 פֿـــــــבایـــــــا!
 
 اوלּ بــالـا بـالـاهــا یـــہ چــارבیــوارے ڪــوچـــیڪ

پــیـבا نمــیـشـہ واســـہ یـــہ בُخـتـَـرِ בلــــــــــ شِــڪـــستــہ  

تـا بــہ פֿــــاطــراتـــش پـُـڪ بــزنـه؟
 
 آخــــہ ایـــלּ پــاییــלּ آבمــاتــ

בوב ڪـــرבنِ פֿـــاطــراتــو هــَــرزگــے مـــیـבونــَن...!

~ گالرے عکس میس هانـے ~

منبع:http://parisa1398.blogfa.com/
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 6 دی 1393 11:41 ب.ظقالب های بروبکس