تبلیغات

پشتیبانی

دخی پینک☺☻ - من همینم
اینجا دنیای دخترونه من

من همینم

یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 06:25 ب.ظ

نویسنده : آیدا

 

مــטּ همیــטּ هســ ـتَمـ
 
اَهــلِ پــآیتخـتـ نیســـتَمـ ، بچــ ـه بــالاے  شهـ ـر هَمـ نیستـ ـَمـ ..

بــ ـه آرزوهــآیَمـ نرسیــ ـده اَم... هنـــ ـوز روی هَمـ تلنـــبآر می شونـــد ..

بهتریـــטּ دوستــ ـَم .. عروسکـــی ســتـ بــآ چشمـــ ـآטּ دکمـــه اے ..

پــ ـدرَمـ ثروتـمــــند تریــטּ نیســـتـ .. امــا من ثروتــمند تریــטּ اَم کہ او رآ دارَمـ ..

در قصــ ـر زندگـ ـی نمیکنــ ـَم .. اُتــآقَمـ هم آنقـــ ـدرها بزرگـ نیســتـ ..

شبـ هــ ـآ زیـ ـر پتـ ـوی صورتــ ـی اَم

با لــالــایـــی هــآیِ دلنــوازِ مــآدرَم خوابــ ـَم میبرد ..

گــ ـرد و غبــ ـآری در دلـ ـمـ نیســـتـ و قلبــ ـَم پـآکـِ پــآکـ اَســـتـ ..

گــآهی زیر نگاهِ سنگین خـ ـآنومِ چکمــه پوش نگـ ـاهِ

نــآفذَمـ  خَمــ اَســت ..

ولــ ـی با لبخـ ـندِ مـ ـردِ نــآرنجـ ـی پــــ ـوش محلـه مـان دلشــ ـآد میشوم

همـآن باعثـ می شود

که جـ ـآروی بزرگـ ـَش را به سختـ ـی روی زمیــ ـن بکشم تا کمــ ـکی کرده بآشَمـ ..

پنجــ ـره ی ســرد اُتـ ـآقَمـ هرگــ ـز باز نمـ ـی شود

اما زوزه ی گربــه زیــ ـرِ شیروانــی مرا وادار می ســ ـآزد

که قسمتـ ـی از نــ ـآنِ به قـول مــ ـآدر برشتــ ـه اَم را با او تقسیـــ ـم کنــم ..

من همـ ـینـَم...

زندگـ ـی اَم پیچیــ ـده نیستـ سـ ـآده است .. خیلی ...

آن قـ ـدر که نمی توانی فکرش را بکنـ ـی !

{مـטּ همیــטּ هســتَمـ و هیچ }

{من همین هستم و گـِله ای در کار نیست}

{مـטּ همیــטּ هســتَمـ و هیـچ}

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 06:31 ب.ظقالب های بروبکس